TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia
Zasadnutie krizového štábu mesta Sereď a prijaté preventívne opatrenia
Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.
Voľby 2020
Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.
Parlamentné voľby, zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom Haly RELAX na Mlynárskej ulici.
Výberové konanie na mestského architekta Sereď
Seminár - ZÁKON 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď
Niekoľko dní do volieb
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku.
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.
VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK 2020
Vianočné a novoročné prianie
Otvorenie nocľahárne počas vianočných a novoročných sviatkov
Úradné hodiny mestského úradu dňa 31.12.2019
Nové vlajkové stožiare
Bezpečný priechod pre chodcov ul. Cukrovarská
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na Zberný dvor v Seredi
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry
VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2020                A VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV
Výzva na podanie oznámenie poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto Sereď príjme do pracovného pomeru referenta na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP)
Odstávka pitnej vody v Seredi na ul. Pažitná 1013,1014,1015
Upozornenie - jedlé oleje a tuky
Premiestnenie kancelárií mestského úradu na týždeň od 30.9.-04.10.2019 .
Ďakujeme Vám!
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.9.2019.
Splatnosť miestneho poplatku za komunálny odpad v roku 2019
3 / 5