TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Bezhotovostná platba v pokladni mestského úradu v Seredi.
Harmonogram zberu triedeného odpadu na apríl, máj, jún 2020.
Informácia k činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu  pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka
Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení
Zabezpečenie nákupu či liekov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
ZMENA úradných hodín na MsÚ v Seredi od 23.03.2020.
MOŽNOSŤ UŠIŤ SI RÚŠKA s pomocou mesta
Pomôžme starším občanom.
Opatrenia v meste Sereď v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19
Právne poradenstvo - zrušenie termínu 18.3.2020
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 16.03.2020 o 13,45hod
Mesto opáskovalo detské ihriská
Vláda vyhlásila na Slovensku núdzový stav
ZMENA - Úradné hodiny na mestskom úrade v Seredi od pondelka 16.03.2020.
Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia
Zasadnutie krizového štábu mesta Sereď a prijaté preventívne opatrenia
Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.
Voľby 2020
Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.
Parlamentné voľby,  zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom Haly RELAX na Mlynárskej ulici.
Výberové konanie na mestského architekta Sereď
Seminár - ZÁKON 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď
Niekoľko dní do volieb
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku.
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.
VÝZVA  PRE  PREVÁDZKOVATEĽOV  MALÝCH  ZDROJOV  ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK  2020
Vianočné a novoročné prianie
Otvorenie nocľahárne počas vianočných a novoročných sviatkov
2 / 5